Masonluk Nedir ne Değildir?

Masonluk Nedir ne Değildir?

Masonluk nedir , ne değildir sorularına cevap ararken, masonluğun özelliklerini de sizlere özetlemeye çalışalım.

-Daha çok Yahudilik temelleri üzerine dayalı olarak, millî ve manevî değerleri bozmak gayesiyle kurulduğu bildirilen, idealleri çok gizli, fakat örgütleri açık bir teşkilattır. Eski Mısır’dan alınmış bazı sembollerle birlikte, Yahudi tarih, din ve sembolleriyle çok yakın bir bağlantıları vardır.

-Dünya kardeşliğini, insanlar arasında eşitlik ve özgürlüğü amaçladıklarını, ifade ederler. Bunun için sahip oldukları basın yayın kuruluşları aracılığıyla dize getirmek istedikleri devletlerde halkı, mobilize edebilmektedirler.

-Masonların 1900’de bir toplantıda aldıkları kararla ilgili zabıtların 102. Sayfasında; ‘Dindarlara ve mabetlere galip gelmek kâfi değildir, asıl maksadımız dinleri yok etmektir,’ yazılıdır.

-Masonlar, bulundukları ülkelerin kanunlarına göre yaşarlar.

-Masonlar, İslâmiyet’i mason localarının direktiflerine uygun olarak anlatan din kitapları, Kur’an-ı kerim tefsirleri, ilmihaller yazdırmışlardır. Cemalettin Efgani, M. Abduh, Reşit Rıza gibi kimseler, Mason localarına üyeydiler.

-Osmanlının son döneminde, devlette o kadar etkin hale gelmişler ki, mason Şeyhülislamlar dahi olmuştur.

-Masonluğun gizlilikle ilgili genel prensibi özetle şöyledir: Masonluk kendini her yerde hissettirmeli, her yere hâkim olmaya çalışmalı, fakat hiç bir yerde görünmemelidir.

-Dernekler aracılığıyla sosyal faaliyetlerde bulunarak, toplumun empatisini kazanmaya çalışırlar.

-En yaygın olan mason kulüpleri, Rotary ve Lions’tur. Zengin, devlet adamı, bilim adamı gibi şöhret ve itibar sahibi kimseleri veya ileride mevki ve makam kazanabilecek potansiyeldeki kişileri tercih edip, derneklerine üye olarak kabul ederler.

-Osmanlı Devleti zamanında mason olup, Şeyhülislamlık yapanlar bile vardı. Jön Türkler ile bir çok Cumhuriyet kurucu kadrosundaki kişiler de mason localarına kayıtlıydılar.

Bunlar;

Kazım Karabekir, M. Kemal, Celal Bayar, Abdullah Cevdet, Talat Paşa, Enver Paşa ve daha bir çokları sayılabilir.

Yukarıda genel özelliklerini sıraladığımız Masonluk ve ideolojisinin temel amacı Dinsiz bir toplum oluşturmaktır. Bunu yapmalarında ki amaç kuruluş ideolojilerinin reenkarnasyona dayanmasındandır. Anka Kuşu, ki reenkarnasyon inancıyla bir şekilde irtibatlı olan bu efsane, Masonlarca simge olarak kabul edilmiş bir figürdür. Mason derneklerine üye olanların hepsi dinsiz veya reenkarnasyon inancını benimsemiş değildir. Dini inancını terk edenler belli bir basamağı aşarken, dinlerinden tam olarak kopamayanlar ise belirlenmiş basamağı hiç bir şekilde aşamazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.