Kuran’da 19 Mucizesi Eleştirisi

Kuran’da 19 Mucizesi Eleştirisi

Son dönemde İslam alemine giren fitnelerden bir tanesi de Reşat Halife ve onun sistematize etmeye çalıştığı Kuran’ın 19 mucizesi iddiasıdır. Bu konular ciddi bir bilgi birikimi ve altyapı gerektirdiği için çoğu insan, akıllarındaki sorulara cevap bulmada çoğu zaman yetersiz kalabilmektedir.

Reşat ve Türkiye’deki uzantıları ile sorgulayıcı olduklarını iddia edip de geleneksel İslam anlayışını eleştiren insanlar, bilerek veya bilmeyerek dinden çıkmaktadırlar. 19 Mucizesi iddiasının haşa Kuran’ın değiştirilmiş olduğu iddiasını da beraberinde getirdiği için bu iddia ile muhatap olmama adına aşağıda teferruatı ile açıklanmış makaleyi okumanızı tavsiye ediyoruz. Makale birçoğunuz için çok uzun gelebilir ama bu konudaki soruları bertaraf edebilmeniz açısından çok değerli bilgiler sunmakta.

Okumayı sevmeyenler için ise makalenin genel anlamda ne dediğine bakalım.

Öncelikle bu 19 mucizesi iddiasının tüm Kuran sure ve ayetlerine uygulanabilir bir yöntemi yoktur.

Hesaplayıcının bağlı kaldığı bir kuralı yoktur.

Hesaplayıcı, sıkıştığında harf eklemekten veya eksiltmekten çekinmez.

Kuran’da 19 Mucizesi Eleştirisi

Sayıların Çıplak Kralı: 19 – Edip Yüksel’e Hodri Meydan

1974 senesinde Amerikalı bir biyokimyacı olan Rashad Khalifa Müslüman coğrafyada tartışmalara yol açacak yeni bir iddia ileri sürdü. Ona göre İslam’ın yasası olan Kuran’da matematiksel bir sistem vardı ve bu 19 sayısıyla temelleniyordu. Bunu bir çeşit İslam Dini’nin bilimsel ispatı şeklinde ortaya attı. Ona göre Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bozulmuştu ve bunları tekrar düzeltmek için Allah kendisini Kuran’daki 19 mucizesi ile Resul olarak göndermişti(1). Rashad Khalifa müslüman olduğunu söylemesine rağmen Muhammed’in son vahiy alan kişi olduğunu kabul etmemiş, kendisinin vahiy aldığını iddia etmişti. Türkiye’de onun, 19 ve Kuran ile ilgili iddialarını seslendiren Edip Yüksel de önceleri onun peygamber olduğuna inanmış, sonra bunu yalanlamış ve hatta kendisi bizzat vahiy aldığını dahi iddia etmişti(2). Kuran’ı kabul eden müslümanlar son Peygamber/Nebi’nin Muhammed olduğunu(Ahzap, 40) kabul ederler. Elçi(Resul) ifadesi ise Kuran’da sadece Peygamber/Nebi için kullanılmaz, vahiyle ilgisi olmayan elçilikler için de kullanılır(Yusuf, 50). Bu açıdan Vahiy alan Allah’ın Resul’üne Nebi(Peygamber) denir, öte yandan her elçilik görevi olana Resul denebilir. Ancak Edip Yüksel ve Rashad Khalifa birer vahiy ile sağlanan elçilikten bahsettikleri için Peygamberlik iddiaları olmuş olmakta ve Kuran’ın sınırlarını aşmış bulunmaktadırlar.

Raşhad Khalifa’nın 19 sistemi kendi tanımıyla temel ve karmaşık(simple and intricate) hesaplamalardan oluşmaktadır(3):

-Kuran’ın ilk ayeti(Besmele) 19 harftir

-Kuran 114(6×19) sureden oluşur

-İlk inen vahiy(Alak, 1-5) 19 kelimedir

-İlk vahiy 76(19×4) harftir

-İlk vahiy suresi(Alak) 19 ayettir

-Alak suresi Kuran’da sondan 19. sıradadır(baştan 96)

[…]

-Huruf-u mukatta’a harfleri geçtiği surenin içinde 19’un katları kadar sayılır

-Besmele’nin kelimeleri(İsim, Allah, Rahman, Rahim) Kuran’da 19’un katı kadar geçer

[…]

Bu gibi 52 tane hesaplaması(physical fact) ile Rashad Khalifa bir mucize keşfettiğini iddia etmişti(4). Türkiye’de birçok yayının bu iddiaları sahiplenmesi ve nispeten iddiaları test etmenin belli bir Kuran ve Arapça bilgisi gerektirmesi bu konunun muğlaklığının sebebi olarak görülebilir. Yayınlanan bazı eleştirilerden sonra olsa gerek(5), bu iddiaların birçoklarından vazgeçilmiş ve Rashad Khalifa’nın Türkiye temsilcisi konumundaki Edip Yüksel iddialarını derlediği yeni bir kitap yazmıştır(6). İlk bakışta göze çarpan şey bu iddiaların genel bir kurala sahip olmaması ve harf sayımlarından, kelime, ayet, sure sayımlarına kadar; istenildiğinde sondan başa, istendiğinde baştan sona veya başka bir mantık zemininde sayımların yapılabilmesidir. Bununla ihtimaliyet açısından bakıldığında “Mucize” veya Şifre gibi tanımlar yapılırken bunların tesadüfen öyle olmadığı dile getirilmektedir. Bu iddiaları değerlendirebilmek için önce gruplamamız gerekir. Harf sayımları, kelime sayımları ve diğer sayımlar olarak kabaca sınıflandırmak genel bir çerçeve çizebilmek için yararlı olacaktır. İlk olarak harf sayımlarına bakalım.

Kuran’da bilindiği üzere 29 adet surenin başında Kesik Harfler(huruf-u mukatta’a) bulunur. Toplamda 14 farklı harf istimal edilmiş, 14 farklı kombinasyon oluşmuştur(7). Bu harflerin ne anlama geldiği konusunda çeşitli görüşler zikredilmiştir(8). Edip Yüksel ise bunların matematiksel şifre olduğunu iddia etmekte ve harflerin sayımını yaparak sure içinde 19 ile ilişkili olduğunu iddia etmektedir(ss. 100-127). Bunun örneklerine bakalım.

İlk olarak Edip Yüksel “kaf” harfini içeren iki kombinasyonu ihtiva eden surelerde(Şura ve Kaf sureleri) “Kaf” harfini sayıyor ve 19’un katını buluyor. O halde kural olarak kabul ettiği şey: “huruf içeren surelerde o harfin geçiş sayısı 19’un katıdır”. Sonra sıra “Sad” harfine geçiyor ve Sad harfini içeren üç surede(Araf, Meryem, Sad) bu harfleri sayıyor ve 153 buluyor; bunu bir harfin yazım yanlışı olduğunu söyleyerek 152(19×8) yapıyor. Ancak teker teker surelerdeki geçişleri “kaf” gibi 19 katı çıkmıyor. Bu sefer de 3 surenin toplamını alıyor. Tartışmaya girmeden bu iki harfin kurala uyduğunu kabul edelim. Ancak şunu da ifade edelim ki, Sad ve Kaf harfleri sayılırken “şedde” kullanılan yerlerde “tek” sayılmıştır. Çift sayıldığında elde edebileceğimiz alternatif bir sayı daha vardır. Neden öyle sayıldığının bir açıklaması olmadığı için bunu tesadüfen denk gelme zorluğunu yarıya indiren bir keyfilik olarak not edelim.

Sonraki harflerden birisi de “Ha” idi. Ancak bu huruf-u mukatta’a’nın geçtiği surelerdeki(Mümin, Fussilet, Duhan, Zuhruf, Casiye, Ahkaf, Şura) sayımı 19’un katı mıdır? Yüksel’in Ha sayımı 292 ve 19’un katı değildir. Bir diğer harf ise “Mim”dir ve bunun da sayımı 19’un katı değildir. Yüksel’in sayımlarında Besmele’ler dahil, “şedde”ler hariç olduğunu akılda bulundurmak gerekir(s. 117). Bu iki harfin toplamını sayıp 19’un katını keşfettikten sonra Yüksel tespit ettğimiz ilk kuralın sınırlarını aşmaktadır. Mim harfinin geçtiği diğer sureleri es geçmiş, sayımı Ha-Mim harflerinin beraber bulunduğu surelerle sınırlı tutmuş; kendisine kuralın dışında özerk bir bölge inşa etmiş. Varsayımlar arttırıldıkça keşfedildiği iddia edilen “19 katı sayılar”ın ortaya çıkabileceği zemin genişlemekte olduğu için bulgular, istatistik olarak anlamsız, tesadüfi sonuçlara eşit öneme sahip olmaktadır.

Burada herhangi bir hesaplama sonucunda aranan şey, çıkan sayının 19’un katı olmasıdır. İstatistik olarak 0’dan sonsuza kadar bütün sayılar içinde 19’un katı olanların oranı 1/19’dur. İstatistik biliminde “m” tane deney sonucundan meydana gelmiş bir deney incelenirken her bir tekil olayın birbiriyle eşit olasılıkta ortaya çıktığı varsayıldığında kesin olay(m doğal sayı):

S= {s1, s2, s3, …, sm} (m sonlu)

şeklinde ifade edilir. Ayrıca bütün {s1}, {s2}, {s3}, …{sm} tekil olayların aynı “p” değerine sahip olmalıdır:

P({s1}) = P({s2}) = …=P({sm}) = P

bu şartları sağlayan tesadüfi deneye Laplace-Deneyi denmektedir(9). 19 ile ilgili herhangi bir hesap yaptığımızda karşımıza çıkan “m” değeri 19’dur. Yani biz hangi sayıyı seçersek seçelim kesin olay şudur(k doğal sayı):

Sx={19k-9, 19k-8, 19k-7, …19k, 19k+1, 19k+2, …19k+8}

Hangi sayıyı seçersek seçelim yukarıdaki kümenin bir elemanı olmak zorunda kalacaktır. Herhangi bir şekilde hesapladığımız bir sayının yukarıdaki 19k’yı tutturması gerekmektedir. Yani 19’un tam katı(19k) olmalıdır. Tutturamama durumlarında eksik veya fazla olabilir. Rasgele seçilen herhangi 19 sayının içinde istatistik açısından %100 bir adet 19k bulunacaktır. Yani Yüksel’in mucizevi olduğunu söylediği hesaplamaların alternatif sayılar doğurabilecek potansiyelinin olması 19’u tutturmayı %100’e yaklaştırır. Buna bir örnek verelim:

Edip Yüksel’e göre Rashad Khalifa’nin 19’u keşfi senesi 1974 ile 622 Hicret tarihi arasındaki Hicri Takvime göre sene sayısı 1406(19×74)’dır. Bu tür deney öncesi(a priori) bir kural koymaksızın(a posteiori) kullanılan ifadeler keyfilikler içerir. Çünkü Yüksel’e göre 1969 da Khalifa’nin Kuran’ı bilgisayara geçirme senesi olarak önemlidir. Yani bu sene hesabı 5 eksik çıksaydı bir çözümü olacaktı. Aynı şekilde Hicret senesi(622) yerine Muhammed’in doğumu(571), ölümü(632), vahiy alış senesi(611) gibi sayılar istimal edilebilirdi. Yüksel bu sayıyı tutturamasaydı ve 571 olan peygamberin doğum senesini esas alsaydı kimse ona “Neden 571?” demeyecekti. Hiçbir sayı tutmasaydı kimse ona “neden bir sayı bulup da bununla 1974 senesi arasında bir ilişki kuramadın?” gibi bir başarısızlık imasında bulunmayacaktı. Dolayısıyla farklı sayılar elde edebildiği sonsuz deneme tahtasında tespit ettiğimiz en az 6-7 farklı sayının birisinin Sx kümesindeki 19k’yı tutturma ihtimali çok düşük değildir. Dolayısıyla 1974 örneğinde bir mucizevi özellik yoktur.

Huruf-u mukatta’a iddialarında Kaf, Sad, Mim ve Ha örneklerini incelemiştik. İlk ikisinin 19k bir sayı kadar geçmesi ile bir kural oluşturan Yüksel diğer iki harfte kuralı değiştirmektedir. Bu sefer Ha ve Mim harflerini içeren surelerde bu iki harfin geçiş adetlerinin toplamını hesaba alıyor. Bir an için Edip Yüksel’in bu kuralını da kabul edelim. Diyelim ki Huruf içeren surelerde arayıp sayacağımız harfleri tek tek değil, toplam olarak alacağız. Bu sefer Kef-He-Ya-Ayn-Sad harflerini(Meryem suresi) sayıyoruz ve 19k olması gerekiyor. 798(19×42) sayıma ulaşan Yüksel(s. 122) bunun eşsiz bir kombinasyon olduğunu iddia ediyor. Tespit etmek istediğim ilk şey şudur ki, bu tür “toplam” sayımlar yapılırken istenilen sayıyı tutturabilmek için tek bir parametrenin yeterli oluşudur. Çünkü Kef, He, Ayn, Sad gibi harfler hiçbir şekilde değişmez, İllet harfleri(Elif-Ya-Vav) gibi değildirler. Sayımlarında ihtilaf olmaz, sabittir. Misalen Rashad Khalifa 50. fiziksel gerçeklik maddesinde aynı harfi bir sayımda “Hemze”, başka bir sayımda “Ya” olarak saymıştır(5. dipnot: Hikmet Zeyveli, s. 39). Edip Yüksel de aynı şekilde Ya harflerini ihtiyaç olduğu kadar hemzeleri Ya’ya dönüştürerek sayıma dahil etmiş, bu şekilde 19k sayı bulana kadar manipülasyon yapmıştır. Çünkü bugünkü Kuran nüshalarında Meryem suresi 4, 24, 30, 31. ayetlerde Yüksel’in belirttiği gibi(s. 122-124) 5, 3, 5 ve 5 Ya harfi bulunmamaktadır. Sayımlar da toplamda 19’un katı çıkmayacaktır. Yani 19 katından ne kadar eksik çıkarsa o kadar Ya harfi ithal etmek gerekeceği için Yüksel için bu sayıyı tutturmak hiç sorun olmamaktadır. Bu şekilde harflerin toplamı 19’un katıdır şeklindeki ikinci kuralın da uygulamada başarısız olduğunu görmüş oluyoruz.

Bir başka huruf-u mukakkata’a’dan olan Nun harfi(Kalem suresi) sayımında 19k’dan bir eksik çıkmaktadır. Bu da ilk kuralı bile çürütmektedir. Ancak Yüksel 132 adet harfi 19k’ya tamamlamak için başındaki “Nun” harfini okunduğu gibi “Nun-Vav-Nun” şekline getirerek sureye bir “Nun” ilavesi yapmakta ve böylece 133 adet(19×7) olan harf 19k olmaktadır. Halbuki bilinen tüm nüshaların hiçbirinde “Nun” ifadesi 3 harften oluşmaz, hepsinde tek harf yazılıdır ve hatta en eski nüshalarda bile bu böyledir. Aşağıdaki nüshadaki “Tek Nun” harfi buna örnektir(10):

NUN

Edip Yüksel’in bu son derece hileli harf sayımlarına ek olarak Ya-Sin örneğini verebiliriz(Yasin suresi). Yüksel’in daha evvelki bütün sayımlarda Besmele her zaman kullanıldı ve “şedde”li harf tek harf sayılmıştı. Sin harfinin sayımının veya Ye harfinin sayımının önemi yoktur. Çünkü nasıl olsa toplamı alınacaktır. Ye harfinin illet harfi olması bazı “hemze” harflerinin Ye’ye dönüşebilmesine, bazı “elif” harflerinin de Ye olarak yazılmasına imkan tanımaktadır. Yani Ye harfi sayılır, Sin harfi sayımının önemi yoktur; ne kadar eksik çıkarsa 19’un katına tamamlamak için o kadar Ye harfi üretilebilir. Nitekim sayımlarda da bu tür hileler uygulanmıştır. Görüldüğü gibi hiçbir harf sayımından istenilen netice alınamamaktadır. Ayn-Sin-Kaf sayımları ile Yüksel bir 19k sayı daha bulmaya çalışmaktadır, ancak böyle bir huruf-u mukatta’a örneği yoktur. Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf olarak geçen(Şura suresi) harfleri parçalayarak 19 katı elde ediyor, bununla yetinmiyor, Ha-Mim harflerini tek surede 19k yapamadığı için tüm Ha-Mim içeren sureleri saymalıyız diye bir kural ihdas ediyor; hızını alamıyor, kalan Ayn-Sin-Kaf harflerinden bir oran bulmaya çalışıyor ve ürettiği varsayımların hiçbirisi diğer harfler için geçerli olmuyor. Sayı tutmayınca harf ekliyor(Nun gibi), eksik yerleri Hemzeleri Ya ile değiştirerek kapatıyor… Üstelik sayımı tartışmalı olan Elif harflerinin konusuna hiç girmiyor. Çünkü uzatmalar, hemzeler veya yer yer Ya-Vav şeklindeki ifadeler elif ile değiştirilebiliyor ve oranı tutturabilmek için bir Keyfilik Alanı oluşturmuş oluyor. Aslında Elif-Lam harfleri huruf-u mukatta’a’nın yarısını oluşturur(13 tane). Bunları tartışma dışı tutup; bu harflerin sırrını çözdüğünü her harfte ayrı bir kural uydurarak, onu da harfleri tahrif ederek sağlamakla kimse iddia edemez/etmemelidir. Etmesi insanları ve kendini yanıltmak, aldatmaktır.

Yine bu kuralları Ta-Sin-Mim, Ta-Sin gibi huruf-u mukatta’a’ya uyguladığımızda hiçbirinde 19 katı bir oran bulamamaktayız. Edip Yüksel kitabında bu konulara asla değinmemekte ve daha evvel Rashad Khalifa’nin iddia ettiği şeyleri es geçmektedir. Çünkü Taha(28), Şuara(33), Kasas(17) ve Neml(27) surelerindeki Ta harfi toplamı 105 etmekte, buda 19k değildir. Bu 19k olmayan sayılar istatistik olarak olanlardan çok daha fazladır. Mesela Sin harflerinin toplamından, He harflerinden, Ta harflerinden veya bunların hepsinin toplamından veya bir kısmının toplamından gibi birçok kombinasyonda farklı sayılar elde edilebilir. 19’dan fazla sayım yolu çıktığı için her halükarda bir sayı tutacaktır. Bunlardan ola ki birisi 19k çıkarsa Edip Yüksel hemen mucizesini ilan edecekti, bu kadar parametre içinde birkaç tane 19k çıkan harf sayımının olması değil, olmaması garip olurdu. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 19 katı çıkan sadece 1-2 örnek vardır(Kaf gibi); diğer örneklerin çıkmaması bunların tesadüfen çıktığını göstermektedir. Çünkü rasgele seçilen her 19 sayıdan birisi mutlaka 19k çıkacaktır. Burada 19k olmayan en az 18 parametre bulunabildiği için bu 19k değerlerinin istatistik bir önemi yoktur. Tamamen aldatmacadır. Hele ki bu sayılardan Yüksel gibi Kıyamet Günü’nün tarihinin hesaplanması gibi(11) büyük iddialar çıkarmak ondan daha büyük bir aldatmacadır. İlmi bir esası yoktur.

Harf sayımlarından sonra kelime sayımlarındaki 19 sistemi iddialarına geçelim. Misalen Khalifa’nin fiziksel gerçeklik maddelerinde(4. dipnot, s. 11) ilk inen vahiy olan Alak suresi 1-5. ayetlerde 19 kelime olduğu ifade edilmektedir. Sarf bilimine göre Arapça’da kelime; fiil, isim ve harf olarak üç kısma ayrılır(12). Khalifa’nın kelimeden anladığı veya esas aldığı kriter belirsizdir. Zira Arapça “Vav(ve)” gibi bağlaç olup kelime kabul edilen harfi sayıma dahil etmemiştir. Aynı şekilde “Mim-Elif(Maa)” şeklindeki ifade de teknik ve bilimsel olarak kelime sayılmasına rağmen Khalifa bunu da kelime sayımından hariç tutmuştur. Böylelikle 19 kelime değil, 21 kelime olur. Ayrıca Besmele de sayılırsa 4 kelime daha olmuş olur. İstenildiğinde kriter/kural tanımadan kelime tanımları yapılabildiği sürece bir metinden farklı sayılar çıkarılabilir, manipülasyona açık hale gelir. İkinci olarak Alak suresinin bu ayetlerindeki harf sayısının da 76(19×4) olduğu iddia edilmektedir. Halbuki “El-İnsan” ifadesindeki bir “Elif” harfi sayılmamıştır. Bu harf bugünkü nüshalarda açık şekilde mevcuttur. Bu harfler de eklenirse 78 adet harf olacak, besmele de dahil edilirse yine sayım 19k olmayacaktır. Khalifa ve Yüksel istedikleri sayıyı çıkarabilmek için birçok imkana sahiptir. İstediğinde Besmele’yi sayabilir/saymayabilir, istediğinde İllet harflerini(Elif-Vav-Ya) koyup çıkarabilir ve bu şekilde 19k elde edene kadar sayımlar üzerine oynama şansına sahip olmaktadır. Ola ki 74 harf çıkmış olsaydı, “Elif” harfleri eklenecek ve yine 76 tutacaktı. Bir diğer sayma şekli de “şedde”li harfleri çift saymaktır.

Önemli bir nokta şudur ki, Alak suresindeki 19 sayımlarından hiç bahsedilmemiş olsaydı, kimse Khalifa veya Yüksel’e neden Alak suresinde böyle bir sistem yok diye sormayacaktı. Bu özellikle vurgulanmalıdır. Çünkü böyle bir şey öngörülmemiş, muhtemeldir ki birçok surede bu 19k oranları aranmış ve sadece bu kadar bulunabilmiştir. İstatistik olarak hem bu tür farklı sayımların 19k bulma ihtimalini arttırması, hem de Alak suresinin dışındaki surelerin hepsine veya başka bir kısmına uygulanamaması bunların Keyfilik durumuna işaret etmektedir.

Kelime sayımlarında öyle ileri gidilmiştir ki, Kuran’da günümüzden 1400 sene öncede, Rashad Khalife’ye işaret edildiğine dair mucizevi(!) deliller keşfedilmiştir. Kuran’da “RŞD” kelimesinin köklerinin sayısı fiil, isim bakmaksızın 19’dur. Yüksel ve Khalifa bu mucizenin keşfedene işaret ettiğini iddia etmiştir(13). Önce şunu tespit edelim ki, gelecekte kimin ne yapacağı ve neyi keşfedeceğinin daha şartlar oluşmadan belli olduğu inancı ile üretilen bu iddiaların hem felsefi, hem de dini sakıncaları vardır. Sonra bu tür “a posteriori” bir iddia keyfilik içerir. Çünkü Khalifa kelimesi de Kuran’da aranabilirdi ve “HLF” kökü araştırılabilirdi. Oysa ki bu 19k değildir. Ancak bu 19 tezine bir antitez olamamaktadır, ancak 19k olduğunda bir “tez” olarak kullanılabilmektedir. Bu özgürlük, sonsuz imkan, kuralsızlık serbestisi sayesinde birçok birbirinden bağımsız(birbirinin argüman olarak gücünü arttırmayan) düzinelerce örnek bulunabilir. Hatta bulunmazsa da hiç öyle bir başarısızlıktan bahsedilmeyeceği için aslında “yanlışlanamazlık” özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bilimsel bir özelliği yoktur.

Fiziksel gerçeklik olarak öne sürülen temel iddiaların bir diğeri de Besmele’nin sayımlarıdır. Besmele’yi oluşturan parçalar olan İsim(1×19), Allah(142×19), Rahman(3×19) ve Rahim(6×19) kelimelerinin her birisi Yüksel’e göre 19’un tam katı olarak Kuran’da geçmektedir. Daniel Lomax’ın Yüksel ile tartışmasında işaret ettiği gibi bu sayımların çıkış noktası Besmele’dir ve İsm kelimesi yerine Bsm kelimesi Besmele’de geçer(14) ve bunun sayılması gerekirdi. Ancak Edip Yüksel Kuran’da Bsm kelimelerini sayım dışında tutup onun yerine İsm kelimelerini saymaktadır. Yani İsm kelimesinin sayısı 19 değildir. Be harfini alan İsm kelimeleri istisna kabul edilmiştir. Üstelik Bsm kelimeleri sayılmadığı gibi, Bİsm şeklinde “Elif” ile yazılanı sayıma dahil etmiştir.

Orhan Kuntman’ın belirttiği gibi İsm kelimesinin Allah’ın ismi(bismillah) olup olmasına bakılmaksızın sayılmıştır(5. dipnot, s. 46). Yani anlam sayımlarda esas alınmamıştır. Halbuki bir başka sayım olan Arş kelimesinin 19 adet sayıldığı iddiasında 22 adet Arş kelimesinden 2 tanesi Allah’ın arşı olarak geçmediği için istisna edilmiştir. Yani İsm kelimesi sayılırken anlama bakılmamış, doğrudan sayılmış; Arş kelimesi sayılırken anlam dikkate alınmış ve 2 kelime istisna edilmiştir. Bu da sayımdaki Keyfiliği, standart kuralın olmayışını göstermektedir. Bununla da kalınmamıştır: İsm kelimesi sayılırken ön-ek alanlar istisna ediliyorken Allah kelimesi sayılırken(lillah, billah gibi) ön-ek alanlar da sayılmıştır. Sadece bu kadar da değil, bu sayımlar da tutmayınca Tevbe suresi 128-129’da “Allah, Rahim, Arş” kelimeleri(manipülasyonlara rağmen) sayımda fazla çıktığı için bu ayetler Kuran’dan atılmak istenmiştir. Yani Edip Yüksel’in saydığımız tüm manipülasyonlarının üzerine Tevbe suresinin iki ayetini Kuran’dan atması hesabını doğrultma çabası olarak görülebilir. Tüm bunlara son ekleyeceğimiz şey de sayımların hiçbirisinde Besmele’nin sayılmamasıdır. Bu şekilde Rahman kelimesi de tutmayacak, Tevbe suresi de dahil edildiğinde Rahim de 19 katı çıkmayacaktır. Ayrıca Ruhema olarak geçen(48. sure 29. ayet) Rahim’in çoğulu sayılmamakta ve toplamda 116(+112 besmele) olan Rahim türevleri 114’e(6×19) çevrilmektedir. Çoğulu saymamak bir yana, Tevbe 128-129’u da Kuran’dan çıkartarak parametreleri yükseltmektedir. Bu sebeple 19k oranlara doğrudan götüren bir deney öncesi(a priori) kural yoktur, tamamen istenilen sonucu çıkarmak için yollar aranmaktadır. Nitekim Allah lafzı da besmele ile farklılaşmakta, çıkarılan ayetle değişmektedir. Allah lafzındaki manipülasyonun en önemli detayı da “Allahumme” ifadelerinin sayımdan hariç tutulmasıdır. Özetle manipülasyonlar:

a. İsm: Bismillah’taki orijinal Bsm yerine İsm’in sayılması, Bİsm sayılırlen Bsm’in sayılmaması, Besmeleler hariç.

b. Rahim: Ruhema çoğulunun ve 9:128-9 hariç tutulması, Besmeleler hariç.

c. Allah: Allahumme’ler hariç, Besmeleler hariç, 9:128-9 hariç.

d. Arş: Anlamı dikkate alarak 2 kelime hariç, 9:128-9 hariç.

Görüldüğü gibi bir kelimede ekler önemsenirken, diğerinde önemsenmemekte; birinde anlam dikkate alınırken başkasında keyfi olarak seçilen türevler(Allahumme) gerekçesiz sayılmamaktadır. Bu şekilde her türlü kuralı tek seferliğine koyabilme yetkisiyle sayım yapmak arzu edilen sayının tutturulabilmesini sağlayacaktır.

Edip Yüksel Kuran’da geçen Allah’ın isimlerinin geçiş sayısı ile ebced değerini listelemiş(s. 84-90) ve bunların içinde 19’un tam katı olan sayıları derlemiştir. Toplam 115 adet isim arasında ebced değeri 19k olan Zülfadlil Azim, Cami, Mecid ve Vahid olarak tespit edilmiştir. Bu kadar ismin sayıları arasında 19k sayıların çıkması normaldir, istatistik açısından tesadüfen beklenene(115/19 = 6) yakındır. Geçiş sayısı olarak Rahim, Rahman, Allah ve Şehid kelimeleri ile aralarında bir ilişki kurulmuş. Ancak daha evvel de belirtildiği gibi ne Allah kelimesi 2698(142×19)’dir, ne de Rahim kelimesinin sayımı doğrudur. Bu yüzden bu denkleştirmenin hiçbir ilmi değeri yoktur.

Son olarak 19 üzerine yapılan spekülasyonların sınırlarının nereye varabildiğine ibretlik bir örnek vererek noktalayalım. Bazı 19 savunucuları Huruf-u mukatta’a’nın tüm çeşitlerini sıraya dizmiş ve bunların her birine bir sıra numarası vermişler(15). Sonra bu huruf-u mukatta’a’ların kaç çeşit harften oluşuyorlarsa o sayıyla sıra numaralarını çarpmışlar. Elde ettikleri sayıyı da alt alta yazıp toplamışlar ve sonuç inanılmazmış! 247 yani 19×13 çıkmış. Bu kadar varsayım içeren bir işlemin sunduğu imkanlarla istenilen her sayının çıkarılabileceğini açıklamaya gerek olmasa da birkaç noktayı belirtelim. Her şeyden evvel tekrarlayan Hurufları işleme almamışlar ve mesela Elif-Lam-Mim sadece bir kere alınıp toplanmış. Diğer tekrarlar alınırsa tüm sıra numaraları değişecektir. Bunun dışında bu sıra numaraları ile çarpmak da nerden çıkmaktadır? Keyfi şekilde bir işleme tabi tutma normal karşılanıyorsa bu toplama veya çıkarma da olabilirdi. Böylelikle tüm muhtemel işlemleri hesaba aldığımızda 19’dan çok daha fazla sayma şekli üretilebilmektedir. Bu 19 farklı yol varken 19k bir sayıya ulaşmak zor olmayacaktır. Sonuç olarak Kuran’da 19 mucizesinin olduğu iddialarıyla böylesine ilmi temellerden uzak, keyfi yöntemlerle insanları yanıltmak büyük bir yanlıştır. Birçok insan için kontrol edilmesi zor, zahmetli olan bu iddialar ile sözde İslam adına ortaya çıkıp Kuran’da sahte mucizeler keşfedenlerin ve bunları test etmeden ezbere, çalakalem, sırf Kuran’ın mucizevi olmasını gönülden istediği için buna inananların daha dikkatli ve özenli olması gerekir.

Kaynak: https://orhanozturhan.wordpress.com/2014/03/23/sayilarin-ciplak-krali-19-edip-yuksele-hodri-meydan/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.